ക്രിസ്തുമതം: യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തില്‍ നിന്ന് കെട്ടുകഥയിലേക്ക്